• LOGIN
 • Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Life English w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, ustalenia polityki prywatności oraz treści przekazywanej klientom informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

§ 1.

Life English Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278 – właściciel i administrator Serwisu jako uprawniona do ustalania celu i sposobu przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Administratorem, świadoma wagi zagrożeń prywatności, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, deklaruje podejmowanie wszelkich możliwych działań koniecznych do zapobiegania wszelkim zagrożeniom związanych z danymi osobowymi klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników Spółki, w szczególności sytuacjom losowym, awariom sprzętu czy oprogramowania, ujawniania osobom nieupoważnionym danych osobowych, atakom z Internetu czy naruszeniom innych zasad określonych w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

 

§ 2.

Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane te były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),

2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; („ograniczenie przechowywania”);

6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 

§ 3.

1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej informacje określone w § 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem, chyba że ta osoba dysponuje już tymi informacjami.

2. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Administrator podaje jej informacje określone w § 14 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia, chyba że:

 • ta osoba dysponuje już tymi informacjami;
 • udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku;
 • pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą;
 • dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, Administrator podaje:

 • w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
 • jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
 • jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

4. Wzory klauzul informacyjnych stosowanych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgoda powinna być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w konkretnym celu. Na różne cele przetwarzania powinna być odbierana osobna zgoda.

2. Administrator umożliwia osobie, której dane dotyczą, wycofanie zgody w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki nastąpiło jej wyrażenie. Administrator w jasny i przejrzysty sposób informuje osobę, której dane dotyczą, o możliwości wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator niezwłocznie zaprzestaje przetwarzania danych tej osoby.

§ 5.

1. Administrator umożliwia osobie, której dane dotyczą, uzyskanie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, również uzyskanie dostępu do nich i informacji określonych w § 15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia.

2. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator pobiera opłatę w wysokości 10 zł, która wynikają z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w korespondencji mailowej.

§ 6.

1. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

2. Administrator uzupełnia niekompletne dane osobowe na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. Administrator odmawia uzupełnienia danych osobowych, gdy jest ono niezgodne z celami przetwarzania.

3. Administrator weryfikuje merytoryczną poprawność danych osobowych wskazanych w żądaniu sprostowania lub uzupełnienia danych.

4. Administrator informuje o sprostowaniu, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

§ 7.

1. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator usuwa dotyczące je dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; 6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

2. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, które zgodnie z ust. 1 ma obowiązek usunąć, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

3. Administrator może odmówić usunięcia danych w zakresie, w jakim jest ono niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, o ile prawdopodobne jest, że usunięcie Danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Administrator zaniecha przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie było niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administrator może nie uwzględnić sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Administrator zaniecha przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, wobec przetwarzania do takich celów.

6. Żądanie usunięcia danych lub sprzeciw osoba, której dane dotyczą, może złożyć w formie pisemnej, elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Administratora, telefonicznie lub ustnie do protokołu w siedzibie Administratora.

§ 8.

1. Administrator ogranicza przetwarzanie danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust.
 • Rozporządzenia wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Administrator przechowuje dane, których przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z ust. 1, a w pozostałym zakresie przetwarza je wyłącznie:

 • za zgodą osoby, której Dane dotyczą, lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

4. Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

§ 9.

Administrator dopuszcza podejmowanie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają, wyłącznie jeżeli taka decyzja:

1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem;

2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub 3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. § 10. Biorąc pod uwagę powyższe paragrafy oraz zapisy Rozporządzenia Administrator ustala politykę prywatności oraz treść przekazywanej klientom informacji o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Life English Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278

– właściciel i administrator Serwisu

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu z 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, ustalenia polityki prywatności oraz treści przekazywanej klientom informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Drogi Użytkowniku, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 r. Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie najczęściej jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Przed skorzystaniem z naszych usług (na naszej stronie internetowej czy wysyłanym do Ciebie newsletterze) prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami. Co to są dane osobowe? Kontaktując się z nami w dowolny sposób (np. za pomocą formularza kontaktowego, e-mailem lub zapisując się na newsletter) przekazujesz nam dobrowolnie dane osobowe.

Również w przypadku zawarcia umowy o kurs, przekazujesz nam dobrowolnie dane osobowe. W takim przypadku gromadzimy następujące dane:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu,

6) kontakt Skype.

7) nick Facebook

Ponadto podczas korzystania z naszych usług danymi osobowymi, które przetwarzamy, mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, z którego się z nami komunikujesz, czy dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Są one instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach internetowych i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorami Twoich danych osobowych – a więc podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem – jest Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278

– właściciel i administrator Serwisu

a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”. Po co są nam potrzebne Twoje dane? Twoje dane osobowe są nam potrzebne przede wszystkim w celu wykonania umowy (i wszelkich działań związanych z jej realizacją i należytym wykonaniem) czy odpowiedzi na wysyłane przez Ciebie zapytania. Podanie danych jest oczywiście dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie ani realizacja umowy. Wskazane podczas zapisywania się na newsletter dane osobowe są nam niezbędne, aby Ci go wysyłać. Podanie tych danych również jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mogli wysłać Ci newslettera. Dodatkowo Twoje dane osobowe są nam potrzebne, aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Life English Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278

– właściciel i administrator Serwisu

przetwarza Twoje dane przede wszystkim po to, aby wypełnić obowiązki wynikające z zawartej z Tobą umowy i zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne z tym związane. Ponadto Life English Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278

przetwarza Twoje dane osobowe, aby wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności wynikające z umowy, ale również monitorować Twoją aktywność podczas organizowanych zajęć i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego. Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278

Obejmuje on ulepszanie naszych usług, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności. Do kiedy będą przechowywane przez nas Twoje dane? Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne (i niezbędne dla realizacji celów, dla których te dane zostały zebrane) lub nie dłużej niż sam tego chcesz, co oznacza, że po zakończonym kursie Twoje dane zostaną usunięte z bazy danych, chyba że wyrazisz jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych (np. będziesz chciał, abyśmy przesyłali Ci nasze materiały) lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pojawi się nowa podstawa ich zachowania, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym. Jakie masz uprawnienia? Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Komu Life English Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278 udostępnia Twoje dane osobowe?

Life English Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278

co do zasady nie udostępnia Twoich danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług przez nas oferowanych, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Life English Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Life English Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278 albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Life English Ewa Helińska ul. Św. St. Kostki 4a/1 71-143, Szczecin NIP: 8521961278, możesz się skontaktować z jej przedstawicielem, wykorzystując dane kontaktowe dostępne na stronie: https://lifeenglish.pl/

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://kursy.lifeenglish.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi, jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

top

Copyright 2020 Life English | All Rights Reserved | Regulamin | Polityka prywatności